Cookiebeleid

Cookies en andere identificatoren bestaan uit stukjes code die op het apparaat van de gebruiker worden geplaatst en die de eigenaar helpen bij het leveren van de service volgens de beschreven doeleinden.

Voor sommige doeleinden waarbij identificerende informatie wordt gebruikt, kan ook toestemming van de gebruiker vereist zijn. Wanneer toestemming is gegeven, kan deze te allen tijde worden ingetrokken volgens de instructies in dit document.

1. Activiteiten die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van CCmath.com en de levering van de service  

CCmath.com maakt gebruik van cookies of andere identificatoren om activiteiten uit te voeren die strikt noodzakelijk zijn voor de werking of levering van de service en waarvoor gebruikers dus geen toestemming hoeven te geven. Gebruikers kunnen dergelijke identificatoren uitschakelen door de instellingen van hun browser of apparaat aan te passen zoals meer gedetailleerd beschreven in dit document, maar dit kan van invloed zijn op belangrijke operationele functies of ertoe leiden dat de service niet beschikbaar is.

2. Andere activiteiten

Meting

CCmath.com gebruikt cookies of andere identificatoren om verkeer te meten en gebruikersgedrag te analyseren met als doel de service te verbeteren.

Geanonimiseerde analysediensten

De diensten in deze sectie zijn diensten van derden die de Eigenaar in staat stellen, door het gebruik van cookies en andere identificatoren, analyses van derden in anonieme vorm te beheren. Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving hoeven gebruikers voor deze diensten mogelijk geen toestemming te geven. In dergelijke gevallen kunnen gebruikers de identifiers uitschakelen door hun browser- of apparaatinstellingen te wijzigen, zoals in meer detail beschreven in dit document.

Google Analytics met geanonimiseerd IP

Google Analytics is een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van CCmath.com bij te houden en te onderzoeken, rapporten over de activiteiten op te stellen en deze met andere Google-services te delen. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren. Uw IP-adres wordt anoniem gemaakt door deze integratie van Google Analytics. Het werkt door het inkorten van IP-adressen van gebruikers binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google gestuurd en ingekort binnen de VS.

Verwerkte persoonsgegevens: cookies en gebruiksgegevens.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten - Privacybeleid - Opt Out; Ierland - Privacybeleid.

Targeting en reclame
CCmath.com gebruikt cookies of andere identificatoren om gepersonaliseerde marketinginhoud te leveren op basis van gebruikersgedrag en om advertenties te beheren, weer te geven en te volgen.

Adverteren
Met dit type dienst kunnen gebruikersgegevens worden gebruikt voor reclamecommunicatie die wordt weergegeven in de vorm van banners en andere advertenties op CCmath, mogelijk op basis van de interesses van de gebruiker.
Dit betekent niet dat alle Persoonsgegevens voor dit doel worden gebruikt. Hieronder vindt u informatie en gebruiksvoorwaarden.
Sommige van de hieronder genoemde services kunnen cookies gebruiken om gebruikers te identificeren of ze kunnen de behavioral retargeting-techniek gebruiken, d.w.z. het weergeven van advertenties die zijn afgestemd op de interesses en het gedrag van de gebruiker, waaronder advertenties die buiten CCmath zijn gedetecteerd. Raadpleeg het privacybeleid van de betreffende services voor meer informatie.
Naast de opt-out die door een van de onderstaande services wordt geboden, kan de gebruiker zich afmelden voor het gebruik van cookies door een service van derden door de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative te bezoeken.

Google Ad Manager
Google Ad Manager is een advertentieservice van Google LLC waarmee de eigenaar advertentiecampagnes kan uitvoeren in combinatie met externe advertentienetwerken waarmee de eigenaar geen directe relatie heeft, tenzij anders vermeld in dit document. Om te voorkomen dat ze door verschillende advertentienetwerken worden gevolgd, kunnen gebruikers Youronlinechoices gebruiken. Raadpleeg het partnerbeleid van Google om het gebruik van gegevens door Google te begrijpen.

Deze service maakt gebruik van het "DoubleClick"-cookie, dat het gebruik van CCmath.com en gebruikersgedrag met betrekking tot advertenties, producten en aangeboden services bijhoudt. Gebruikers kunnen beslissen om alle DoubleClick-cookies uit te schakelen door hier te klikken.

Verwerkte persoonsgegevens: cookies en gebruiksgegevens.
Plaats van verwerking: Verenigde Staten - Privacybeleid - Opt Out; Ierland - Privacybeleid.

Authenticatie
De reCAPTCHA-functionaliteit beschermt onze websites tegen spam en misbruik. Door deze functionaliteit aan onze site toe te voegen, kunnen we geautomatiseerde software blokkeren en tegelijkertijd onze gebruikers helpen bij het eenvoudig verzenden van formulieren. 

3. Hoe toestemming geven of intrekken

Gebruikers kunnen toestemming voor het gebruik van cookies en andere identificatoren verlenen of intrekken door hun voorkeuren in te stellen in de cookieverklaring of door dergelijke voorkeuren bij te werken via de relevante widget voor toestemmingsvoorkeuren, indien beschikbaar.

Daarnaast kunnen gebruikers de voorkeuren voor identifiers rechtstreeks via hun eigen apparaatinstellingen beheren en bijvoorbeeld de opslag van identifiers van derden voorkomen. Het is ook mogelijk om via relevante browser- of apparaatfuncties eerder opgeslagen ID's te verwijderen, inclusief de ID's die worden gebruikt om de oorspronkelijke toestemming van de gebruiker te onthouden. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld informatie vinden over het beheren van id's in de meest gebruikte browsers op de volgende adressen: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari en Microsoft Internet Explorer.

Met betrekking tot identificatoren die zijn opgeslagen door derden, kunnen gebruikers hun voorkeuren beheren en hun toestemming intrekken door te klikken op de betreffende afmeldlink (indien aanwezig), met behulp van de middelen die zijn vermeld in het privacybeleid van de derde partij of door contact op te nemen met de derde partij.

Niettegenstaande het bovenstaande worden gebruikers hierbij geïnformeerd dat zij de instructies kunnen volgen van YourOnlineChoices (EU), het Network Advertising Initiative (VS) en de Digital Advertising Alliance (VS), DAAC (Canada), DDAI (Japan) of andere soortgelijke diensten. Met dergelijke initiatieven kunnen gebruikers hun trackingvoorkeuren voor de meeste reclametools selecteren. De Eigenaar raadt gebruikers daarom aan deze bronnen te gebruiken in aanvulling op de informatie in dit document.

4. Eigenaar en gegevensbeheerder

CCmath BV, Rembrandtweg 665, 1181 GV Amstelveen, Nederland

E-mailadres eigenaar contactpersoon: support@CCmath.com

Aangezien de opslag van cookies en andere identifiers van derden via de diensten die worden gebruikt binnen CCmath.com technisch niet kan worden gecontroleerd door de eigenaar, moeten specifieke verwijzingen naar identifiers die zijn opgeslagen door derden als indicatief worden beschouwd. Voor volledige informatie wordt de gebruiker vriendelijk verzocht het privacybeleid te raadplegen van de respectieve diensten van derden die in dit document worden genoemd.

Gezien de objectieve complexiteit van technologieën met betrekking tot cookies en andere identificatoren, worden gebruikers aangemoedigd om contact op te nemen met de eigenaar als zij meer informatie wensen over het gebruik van dergelijke identificatoren door CCmath.

5. Definities en wettelijke verwijzingen

Persoonlijke gegevens (of data)

Alle informatie die direct, indirect of in combinatie met andere informatie - waaronder een persoonlijk identificatienummer - de identificatie of identificeerbaarheid van een natuurlijke persoon mogelijk maakt.

Gebruiksgegevens

Informatie die automatisch wordt verzameld via CCmath.com (of diensten van derden die worden gebruikt in CCmath.com ), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door de gebruikers die CCmath.com gebruiken met behulp van de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), de tijd van het verzoek, de methode die wordt gebruikt om het verzoek in te dienen bij de server om de grootte van het ontvangen antwoordbestand, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (succesvol resultaat, fout, enz.), het land van herkomst, de kenmerken van de browser en het besturingssysteem die door de gebruiker worden gebruikt, de verschillende tijdsdetails per bezoek (bijv. de tijd die aan elke pagina in de applicatie wordt besteed) en de details over het pad dat binnen de applicatie wordt gevolgd met speciale verwijzing naar de volgorde van de bezochte pagina's en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de gebruiker.

Gebruiker

De persoon die CCmath.com gebruikt en die, tenzij anders vermeld, samenvalt met de betrokkene.

Betrokkene

De natuurlijke persoon naar wie de Persoonsgegevens verwijzen.

Gegevensverwerker (of gegevensbeheerder)

De natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die Persoonsgegevens verwerkt namens de Verwerkingsverantwoordelijke, zoals beschreven in dit privacybeleid.

Gegevensbeheerder (of eigenaar)

De natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt, met inbegrip van de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van CCmath. De verantwoordelijke voor de verwerking is de eigenaar van CCmath.com, tenzij anders vermeld.

CCmath.com (of deze toepassing) 

De manier waarop de persoonlijke gegevens van de gebruiker worden verzameld en verwerkt.

Onderhoud

De service die wordt geleverd door CCmath.com zoals beschreven in de relatieve voorwaarden (indien beschikbaar) en op deze site/applicatie.

Europese Unie (of EU)

Tenzij anders vermeld, omvatten alle verwijzingen in dit document naar de Europese Unie alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Cookie

Cookies zijn ID's die bestaan uit kleine verzamelingen gegevens die zijn opgeslagen in de browser van de gebruiker.

Identificatie

Elke technologie - inclusief cookies - die informatie kan opslaan of toegang kan krijgen tot informatie die al is opgeslagen op het apparaat van de gebruiker.

6. Wettelijke informatie

Deze privacyverklaring is opgesteld op basis van bepalingen uit verschillende wetten, waaronder Art. 13/14 van Verordening (EU) 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Dit privacybeleid is alleen van toepassing op CCmath.com, tenzij anders vermeld in dit document.

Laatste update: november 2022